کمپین روهینگیا در سال 1396 آغاز به کار ​​​​​​​کرد ​​​​​​​