درباره ما:

About us:


Green Asia Children Protection Fund is a non-profit, unpolitical, beyond the borders Charity (NGO) which  aims to protect vulnerable children who are in urgent need of protection, food, medical-aid and education. 

پرداخت کمک از طریق کارتهای عضو شتاب


صندوق حمایت از کودکان آسیای سبز نهادی است خیریه، غیردولتی، غیر سیاسی، غیر انتفاعی، فرا مذهبی و فرا مرزی که با رویکردی انسان دوستانه و با هدف حمایت و یاری رسانی به کودکانِ نیازمند به غذا، درمان و آموزش فعالیت میکند.

با هدف بهبود شرایط زندگی کودکان در مناطق محروم این مجموعه تلاش دارد تا با ایجاد کمپین های مختلف نسبت به شناسایی، ارزیابی و بهبود شرایط زندگی کودکان در حوزه های سلامت، تغذیه و آموزش در مناطق محروم و ایجاد چتر حمایتی مناسب برای جامعه هدف اقدام نماید.

​​​​​​​فعالیت صندوق حمایت از کودکان آسیای سبز محدود به مرزهای جغرافیایی خاصی نمیباشد و بر اساس منشور اخلاقی مجموعه و با درنظر گرفتن پتانسیل های موجود، یاری رسانی به کودکانِ نیازمند فارغ از ملیّت، نژاد، رنگ و دین ایشان وظیفه ی ذاتی این مجموعه به شمار می آید​​​​​​​.